Locatie:

Zonnebeekseweg 227, 8900 Ieper

Professionele uitvoering

Top team

Actie 6%

*Voor snelle beslisser

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.
2. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en rekening houdende met gratis levering van water en elektriciteit door de klant. Onze offertes gelden voor een termijn van één maand vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.
3. De leverings- of uitvoeringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering of tot uitvoering van de werken.
4. De dagen waarop ongunstige weersomstandigheden (regen, vorst, blijvende sneeuw, extreme hitte, extreme droogte, …) het werk gedurende ten minste vier uur hinderen, bemoeilijken of, wat het resultaat betreft, onmogelijk maken, worden aanzien als weerverletdagen en brengen een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee. Deze dagen worden als overmacht aanzien.
5. De volgende niet-limitatieve lijst van situaties wordt tevens aanzien als overmacht: stakingen, lock-out, oorlog, terrorisme, epidemieën en de eventuele bijhorende overheidsmaatregelen ter preventie van de verspreiding ervan, brand, overstromingen, gebrek aan werkkrachten, brandstoffen of grondstoffen, ongevallen,… In geval van overmacht kan de tijdelijke onmogelijkheid om te werken of leveringen uit te voeren geen onderbreking of beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben, noch aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding geven.
6. De klant aanvaardt dat hij ons bij bestelling 30 % van de waarde van de bestelling verschuldigd is, 50 % bij de aanvang van de werken en 20 % bij het einde van de werken. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een bijkomende voorafbetaling van 20% van de prijs te vragen vooraleer tot levering of uitvoering over te gaan. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie, overlijden of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.
7. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
8. De oplevering zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt, wat de zichtbare gebreken betreft, als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen of werken. Klachten betreffende de facturen, de uitgevoerde werken en verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk door middel van een aangetekende brief ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van het gebrek.
9. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen en werken te vervangen of te herstellen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding te onzen laste. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij leverings- en montagewerken behoort alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.
10. Zo wij voor de levering en/of installatie een beroep doen op een derde, doet de klant ten opzichte van onze firma afstand van elk verhaal en van alle rechten uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij in dit verband tegen de betrokken derde(n) zouden kunnen laten gelden overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en onze firma. De klant beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenstelbaar maken aan derden.
11. Bij de aanvang der werken dient de opdrachtgever in het bezit te zijn van alle nodige (bouw-sloop-…) vergunningen die toepasselijk zijn voor het uit te voeren werk terwijl het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is om eventueel gewenste premies te bekomen. Op verzoek zullen wij het desgevallend benodigde attest opmaken en afleveren
12. Bij dakverdichtingswerken dient de klant er voor te zorgen dat de te bedekken oppervlakten zich in een veilige en werkbare toestand bevinden en bijgevolg voldoende stevig, glad, effen, sluitend, met voldoende helling,… is. Wij staan niet in voor wind- en waterschade of schade die het gevolg is van een onaanvaardbare toestand van de te bedekken oppervlakken.
13. Al onze werken zijn onmiddellijk opleverbaar na beëindiging van de werken. De oplevering der werken gebeurt automatisch bij bewoning of ingebruikname van het gebouw of het materiaal. Vanaf de oplevering kan tegen ons geen verhaal meer worden uitgeoefend uit hoofde van zichtbare gebreken.
14. De geleverde goederen en gebruikte materialen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van een handelszaak betrekken.
15. Al onze facturen zijn te betalen binnen de 14 dagen na factuurdatum in onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrestvoet van 8,00% per jaar, vanaf de vervaldag. In geval van niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Indien de klant gerechtigd is op de terugbetaling van een bepaald bedrag dat hij aan ons heeft betaald en indien wij daartoe niet zijn overgegaan binnen de 14 dagen na schriftelijk verzoek daartoe, dan heeft de klant recht op een vergoeding van 10 % van het terug te betalen bedrag
16. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.
17. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings-)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.
Handtekening van klant :